0

ಪಂಡಿತ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಕಂಡ ಭೀಮಸೇನ

ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಷಿಯವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪಂಡಿತ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರತರತ್ನ ಪಂ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಷಿ -ನಾವು ನೀವು ಕಂಡಂತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು [...]

0

ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ

  ಸಹಸ್ಪಂದನ ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಬರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವುದು ರಾಗಮಾಲ ಪ್ರಕಾಶನದ ಉದ್ದೇಶ. ರಾಗಮಾಲ [...]

0
In
Posted

ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ

 ಸಹಸ್ಪಂದನ ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಬರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವುದು ರಾಗಮಾಲ ಪ್ರಕಾಶನದ ಉದ್ದೇಶ. ರಾಗಮಾಲ ಈಗಾಗಲೇ [...]