0

ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ

ಒಂದು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ, ಬಡತನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು [...]