0

ತಲೆಮಾರಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಧನಮ್ಮಾಳ್

ಶೈಲಜ       ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತಾಯಿ ಮಧುರೈ ಷಣ್ಮುಗವಡಿವು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಂಗಾರದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪುರುಸವಾಕಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು [...]

0

Music and I

 By Rajeev Taranath I was born into a curious circumstance (curious and progressively important through a life time), because in many ways it lacked many of the supports that a conventional [...]

page 1 of 3