0

ಇದು ಎಂಥಾ ಲೋಕವಯ್ಯ?

1920 ಮತ್ತು 30ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.  ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಲವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಸಿಕೊಂಡವು.  ಹಾಗೆ [...]