0

ಅರ್ಥ-೩ ಏಪ್ರಿಲ್, ೨೦೨೦

  ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂರನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳು ಕೊರೋನ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕುರಿತೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚರ್ಚೆ. ಜೀವ [...]

0

Artha-2

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಶುರುಮಾಡಿದೆವು. ಇದು ಅದರ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಮಿಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಪದೇ ಪದೇ [...]