0

ಆನಂದ್ ತೇಲ್ತುಂಬ್ಡೆ

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಕೊಟ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂದರು. ಅದು ತೇಲ್ತುಂಬ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಅನುವಾದದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ’ಕೈಯಾಡಿಸಿದರು’. ಅದು ಏನೇನೋ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲಿತೆ [...]