0

ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ- ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನ್ಕರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ

ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನ್ಕರ್ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅವರ ಸಂಗೀತದಷ್ಟೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಘನವಾದದ್ದು. ಸಂಗೀತಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಆಕೆಗಿರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವರಮಂಡಲ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣು [...]

0

ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿತು ಗೆಳೆಯಾ- ಜಗದ ಸಂತೆಯ ಚಿಂತೆ

ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನ್ಕರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಆರು ವರುಷಗಳು ನನಗೆ ಹಾಡಲೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ನನಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಸಾಥ್ [...]