0

ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿತು ಗೆಳೆಯಾ- ಜಗದ ಸಂತೆಯ ಚಿಂತೆ

ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನ್ಕರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಆರು ವರುಷಗಳು ನನಗೆ ಹಾಡಲೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ನನಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಸಾಥ್ [...]