0

ರೆಹಮಾನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕಥೆ

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾ ರಖ್ಖಾ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ [...]