0

ಅಸಮಾನತೆಯ ಹೊಸ ರೂಪಗಳು

ಜಗತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತಿದೆ [...]