0

ಅಸಮಾನತೆಯ ಹೊಸ ರೂಪಗಳು

ಜಗತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತಿದೆ [...]

0

ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ

ಒಂದು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ, ಬಡತನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು [...]