0

ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲೇ ರಿಂಗಣಿಸಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ

  ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ನೀಡಿದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಬಹುಶಃ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಹರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಬೃಜನಾಥ್ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಭಾರತೀಯ ದೇವತೆಯ [...]