0

ಕಿವಿ ತಣಿವ ಮೊದಲೇ. . . . . – ಮ್ಯಾಂಡೊಲಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

೧೯೮೧ರಲ್ಲಿ ೧೨ರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನ್‌ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಛೇರಿ ನುಡಿಸಲು ಕುಳಿತಿದ್ದ. ತೆರೆ ಸರಿದಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಂಡಿದ್ದು ವೀಣಾದೈತ್ಯ ಎಸ್. ಬಾಲಚಂದರ್, ಅದರ ಮುಂದಿನ [...]