0

ಕುಸಿದಿರುವುದು ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಕುಸಿತ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ. ಇವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುದ್ದಿ. ರೂಪಾಯಿ ಶೇಕಡ ೧೨ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ [...]